• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size

Pon

21

Jan

2013

Kam na vysokú školu ? PDF Tlačiť E-mail
Informácie - Kam na vysokú školu
Napísal Ľubka Lopuchová   
Pondelok, 21 Január 2013 00:00

Najmä študentov 4.ročníka by mala zaujímať nasledujúca časť, na tejto stránke sa môžete dozvedieť kde všade sa dá študovať odbor ošetrovateľstvo a ďalšie odbory zdravotníckeho zamerania. Informácie sú platné pre štúdium v akademickom roku 2013/2014, a sú zatriedené podľa vysokých škôl. Pri každej vysokej škole nájdete študijné odbory, termín podania prihlášky, poplatok, účet, na ktorý treba poplatok uhradiť ako aj podmienky prijatia.

Prihlášku na VŠ a pokyny k jej vyplneniu si môžete stiahnuť aj z nasledujúcich linkov

adobeprihláška na VŠ (PDF, 133 kB)

adobepokyny k vyplneniu prihlášky (PDF, 46kB)


Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 48
034 01 Ružomberok
web: http://fz.ku.sk/

odbory:

 1. ošetrovateľstvo /Bc. 120
 2. pôrodná asistencia / Bc. 20; Mgr. 30
 3. fyzioterapia /Bc. 15
 4. laboratórne vyšetrovacie metódy Bc. / 15
 5. verejné zdravotníctvo Bc. / 20
 6. urgentná zdravotná starostlivosť Bc. / 30

termín podania prihlášky: 30.marec 2013

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000240559/8180
Variabilný symbol: 16002012
Konštantný symbol: 0308
Podmienkami prijatia je rešpektovanie katolíckeho ducha univerzity.
Forma prijímacej skúšky
Úspešné absolvovanie prijímacej skúšky (Jacíkov test zdatnosti - 25 bodov, plávanie 100 m voľný spôsob) pre fyzioterapiu - 25 bodov.
Testy

Vedomostný test z predmetov biológia, anatómia a fyziológia človeka v rozsahu stredoškolského učiva - 50 bodov. (maximálny počet získaných bodov 100, na úspešné absolvovanie prijímacej skúšky je nevyhnutné získa minimálne 40 bodov).

Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika
Trieda SNP 1
040 11 Košice
web: http://www.upjs.sk/

odbory:

 1. ošetrovateľstvo / Bc. 15
 2. fyzioterapia / Bc. 15
 3. verejné zdravotníctvo/ Bc. 15

termín podania prihlášky: 31.marec 2013
Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000078360/8180
Variabilný symbol: 1024 + číslo občianského preukazu (bez písmen)
Kontaktná adresa:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta , Študijné oddelenie, Tr. SNP 1 040 11 Košice
Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomného testu z predmetov biológia a chémia. Obsahové zameranie jednotlivých predmetov svojím rozsahom zodpovedá obsahu úplného stredného vzdelania.


Testy

Sada testových otázok pre uchádzačov pozostáva z 80 otázok – 40 otázok z predmetu biológia a 40 otázok z predmetu chémia. Čas na vypracovanie 80 otázok je 50 minút. Maximálny počet bodov ktoré môže uchádzač získať je 320.

Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity
Ul. 17. novembra č. 15
080 01, Prešov
web: http://www.unipo.sk/

odbory:

 1. ošetrovateľstvo / Bc. 90
 2. pôrodná asistencia / Bc. 30
 3. fyzioterapia / Bc. 30
 4. dentálna hygiena /Bc. 30
 5. urgentná zdravotná starostlivosť / Bc. 30

termín podania prihlášky: 31.marec 2013
Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 34 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000066503/8180
Variabilný symbol: 1080
Konštantný symbol: 03
Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomický útvar, 17. novembra 15, 08001, Prešov 
Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie pozostáva z dvoch častí:
- 1.časť: písomný test z biológie v rozsahu gymnaziálneho učiva
- 2.časť: skúška pohybových schopností
!!! Študent aby uspel, musí byť úspešný v každej časti prijímacieho konania


Testy

1. časť
písomný test z biológie v rozsahu gymnaziálneho učiva (60% úspešnosť)
(pri rovnosti počtu bodov sa berie do úvahy študijný priemer zo strednej školy)
Upozornenie!
Účasť na 2. časti prijímacej skúšky je podmienená úspešným zvládnutím jej 1. časti.
2.časť
skúška pohybových schopností
Prijímacia skúška pohybových schopností je koncipovaná ako praktická skúška povinná pre všetkých uchádzačov o dennú formu štúdia. Výkony v jednotlivých disciplínach sa hodnotia dvadsaťbodovou škálou podľa dosiahnutého časového skóre. Súhrnný výsledok bude tvorený súčtom bodov získaných v jednotlivých disciplínach. V prípade, že študent získa v ktorejkoľvek časti tejto skúšky hodnotenie 0 bodov, nevyhovel a nemôže byť prijatý.
Popis jednotlivých disciplín:
1. plávanie na 100 metrov
Uchádzač si sám zvolí plavecký spôsob, nemusí začať štartovým skokom. Rozlišuje sa hodnotenie podľa zvoleného spôsobu, meria sa dosiahnutý čas podľa pripojených tabuliek.
2. beh na 50 m
Testovanie rýchlosti podľa pripojených tabuliek. Hodnotí sa dosiahnutý čas v behu 
s presnosťou na 0,1 sekundy.
3. test koordinačných schopností
Overovanie schopností spájania acyklických a cyklických pohybov. Úlohou uchádzača bude absolvovať stanovenú prekážkovú dráhu čo najrýchlejšie.
Zariadenie: dve švihadlá, dve žinenky, tri méty.
Vykonanie: testovaná osoba sa postaví do poľa 1 medzi dvomi priečne na sebe položenými švihadlami. Na štartový povel vykoná postupne za sebou čo najrýchlejšie tieto činnosti – tri opakované skoky znožmo z poľa 1 do poľa 2,3,4, dva kotúle vpred, slalomový beh medzi troma métami, beh do cieľa.
Test sa vykonáva dvakrát prúdovou metódou. Kritériom výkonnosti je lepší čas z dvoch pokusov s presnosťou na 0,1 sekundy.

K prihláške je nutné pripojiť štrukturovaný životopis, potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského
Špitálska 24
813 72 Bratislava
web: fmed.uniba.sk

odbory:

 1. všeobecné lekárstvo / 300
 2. zubné lekárstvo / 25

termín podania prihlášky: 28.február 2013
Poplatok vo výške 70€ sa uhrádza poštovou poukážkou typu U. Banka: Štátna pokladnica Účet: 7000135249/8180 Konštantný symbol:0308 Variabilný symbol: 2013.
Podmienky pre prijímacie skúšky budú zaslané každému uchádzačovi dobierkou do konca apríla. Fakulta vyžaduje potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti.

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
Limbová 12
833 03 Bratislava 37
web: www.szu.sk

odbory:

 1. ošetrovateľstvo Bc. / 30
 2. pôrodná asistencia Bc. / 20
 3. fyzioterapia Bc. / 30
 4. rádiologická technika Bc. / 30
 5. urgentná zdravotná starostlivosť Bc. / 30

termín podania prihlášky: 28.február 2013
Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
Účet: 7000200522/8180
Variabilný symbol: 1002008402
uchádzači z ČR: poplatok uhradiť na bankový účet SZU Štátna pokladnica 7000200522/8180, variabilný symbol: v tvare XXXXXX8402, kde XXXXXX je prvých 6 číslic rodného čísla,IBAN: SK8781800000007000200522, SWIFT: SUBASKBX
Prijímacie skúšky sú vo forme písomného testu a talentových skúšok vo vybraných odboroch.
V odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia sa prijímacie skúšky konajú vo forme písomného testu z biológie .
V odbore fyzioterapia sa koná aj talentová skúška na overenie všeobecných pohybových schopností. Písomný test sa koná z biológie a fyziky.
V odbore urgentná zdravotnícka starostlivosť písomný test z biológie a náuky o spoločnosti, a ako v predchádzajúcom odbore a skúška telesnej zdatnosti vrátane plávania.

Jesseniova lekárska fakulta UK so sídlom v Martine
Záborského 2
036 45 Martin
web: ifmed.uniba.sk

odbory:

 1. ošetrovateľstvo / Bc. 100
 2. pôrodná asistencia / Bc. 20
 3. verejné zdravotníctvo Bc. 20
 4. všeobecné lekárstvo /120
 5. zubné lekárstvo /10

termín podania prihlášky: 28.február 2013
Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Účet: 7000134502/8180
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 25
Referenčné číslo: 005669937

Forma prijímacej skúšky
písomná, test

Testy
biológia, somatológia
Prijímacie skúšky sú vo forme písomného testu z biológie a somatológie(platí pre všetky odbory). Ako kritérium na prijatie je rozhodujúci získaný počet bodov v teste na prijímacích skúškach. Fakulta vyžaduje potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti. Po skončení štúdia v odboroch ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia fakulta zabezpečí v rámci platnej legislatívy automatické uznanie diplomu v krajinách EU.

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica
web: www.szu.sk

odbory:

 1. ošetrovateľstvo Bc./ 35
 2. fyzioterapia Bc. / 70
 3. urgentná zdravotná starostlivosť Bc./ 30
 4. laboratórne vyšetrovacie metódyBc./ 30

termín podania prihlášky: 28.február 2013
Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
Účet: 7000200522/8180
Variabilný symbol: 1004008404
uchádzači z ČR: poplatok uhradiť na bankový účet SZU Štátna pokladnica 7000200522/8180, variabilný symbol: v tvare XXXXXX8404, kde XXXXXX je prvých 6 číslic rodného čísla,IBAN: SK8781800000007000200522, SWIFT: SUBASKBX

Forma prijímacej skúšky v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
písomný test z biológie a fyziky.
V odbore fyzioterapia sa koná talentová skúška na overenie všeobecných pohybových schopností. Písomný test sa koná z biológie a fyziky.
V odbore urgentná zdravotnícka starostlivosť sa koná talentová skúška na overenie všeobecných pohybových schopností. Prijímacie skúšky konajú vo forme písomného testu z biológie.
Fakulta nedisponuje ubytovacími kapacitami.

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
Palackého 1
P.O.BOX 104
810 00 Bratislava
web: www.vssvalzbety.sk

odbory:

 1. ošetrovateľstvo
 2. sociálna práca
 3. sociológia
 4. laboratórne vyšetrovacie metódy

termín podania prihlášky: 30.apríl 2013
Ročné školné
Denné: 665 €
Externé: 605 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €
Banka: TatraBanka Účet: 2626748634/1100 Konštantný symbol:0308 Variabilný symbol: dátum narodenia uchádzača.
V odbore ošetrovateľstvo podmienky prijatia sú na stránke školy..K prihláške je nutné pripojiť štrukturovaný životopis, potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti. K prijímaciemu konaniu je nutné priniesť overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
Univerzitné námestie 1
918 43 Trnava
web: www.truni.sk

odbory:

 1. ošetrovateľstvo Bc. / 80
 2. sociálna práca Bc. / 80
 3. verejné zdravotníctvo Bc. / 40
 4. laboratórne vyšetrovacie metódy Bc. / 80
 5. sociálna práca v zdravotníctve Bc. / 20

termín podania prihlášky: 28.február 2013
Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Príspevok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania na VŠ štúdium uchádzač zaplatí na bankový účet FZSP TU, Univerzitné nám. č.1, Trnava, č.ú.: Štátna pokladnica 7000241201/8180, variabilný symbol vygenerovaný cez elektronickú prihlášku, resp. bez v.s. ak uchádzač zasiela prihlášku poštou, špecifický symbol: 30002, doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno.
Prijímacie skúšky sa nekonajú.
V odbore ošetrovateĺstvo,LVM, verejné zdravotníctvo, sociálna práca výberové konanie prebieha na základe výsledkov zo strednej školy.

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzity Cyrila a Metoda
Rázusova 14
921 01 Piešťany
web: www.ucm.sk

odbory:

 1. fyzioterapia Bc./80
 2. rádiologická technika Bc./ 15
 3. verejné zdravotníctva Bc./20

termín podania prihlášky: 31.marec 2013
Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000071919/8180
Variabilný symbol: 40007, pre prihlášku podanú elektronicky - 40008
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN: SK5981800000007000071919
SWIFT: SUBASKBX

Obsah a forma prijímacej skúšky:
Fyzioterapia:
Vyhodnotenie prijímacieho konania:
- test z biológie a somatológie max. 195 bodov
- test z jazyka (anglický / nemecký) max. 105 bodov
- stredoškolské výsledky v profilových predmetoch a na maturite max. 100 bodov

Prijímacie konanie prebieha formou písomného testu z biológie a cudzieho jazyka. Započítavajú sa známky z profilujúcich predmetov zo strednej školy (biológia, cudzí jazyk, náuka o spoločnosti). Požaduje sa dobrá znalosť anglického/nemeckého jazyka.
K prihláške je nutné pripojiť štrukturovaný životopis, potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti. Fakulta disponuje ubytovacími kapacitami.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa
Kraskova 1
949 74 Nitra
web: fsv.ukf.sk

odbory:

 1. ošetrovateľstvo Bc./ 40
 2. sociálna práca Bc./ 40
 3. psychológia Bc./ 40
 4. sociálna starostlivosť Bc./ 40
 5. kariérne poradenstvo Bc./ 20
 6. urgentná zdravotná starostlivosť Bc./ 40

termín podania prihlášky: 31.marec 2013
Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje
Poplatky:
Poplatok za prijímacie konanie:
- za papierovú prihlášku 30,00 €
- za elektronickú prihlášku 25,00 € (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000073025/8180
Variabilný symbol:
-pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
-pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)
2001xxxxxx (kde xxxxxx je posledných šesť číselných znakov občianskeho preukazu) pri dennom štúdiu
2002xxxxxx (kde xxxxxx je posledných šesť číselných znakov občianskeho preukazu) pri externom štúdiu
Podmienky prijatia

Základné podmienky prijatia:
1.dokladovanie ukončenia stredoškolského štúdia maturitnou skúškou do termínu stanoveného FSVaZ
2.získanie min. 20 bodov v rámci prijímacieho konania,
3.u uchádzačov, ktorí neabsolvovali maturitnú skúšku zo Slovenského jazyka alebo Českého jazyka je povinnou súčasťou prijímacieho konania prijímacia skúška zo slovenského jazyka.
Pri výbere uchádzačov bude zohľadnený počet prihlásených uchádzačov, výsledky štúdia na strednej škole, aktivity a talentová skúška.
Podrobné informácie kritérií sú zverejnené na web stránke fakulty.

Fakulta zdravotníctva Univerzity Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
Študentská 2
911 50 Trenčín
web: http://www.tnuni.sk/

odbory:

 1. laboratórne vyšetrovacie metódy Bc./ 30
 2. ošetrovateľstvo Bc./80
 3. fyzioterapia Bc./60

termín podania prihlášky: 31.marec 2013
Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000065375/8180
Variabilný symbol:1 0902
Referenčné číslo: 56 99 687
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0006 5375
SWIFT KÓD: SUBA SK BX
Prijímacie konanie prebieha formou písomného testu z biológie a cudzieho jazyka. K prihláške je nutné pripojiť štrukturovaný životopis, potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti, výsledky z posledného ročníka a maturitnej skúšky.
Podrobné informácie o štúdiu na VŠ sa dozviete na :
https://www.portalvs.sk/sk/informacie-o-vysokych-skolach

Posledná úprava Pondelok, 21 Január 2013 12:37