Skip to main content

Aktuality

| Stano Čopík | O škole

Naša škola si 16.mája 2024 akadémiou a slávnostným galaprogramom „Anjel na zemi 2024“ v Dome kultúry pripomenula šesťdesiate výročie svojho založenia.

Na slávnosti sa zúčastnili aj vzácni hostia - predseda prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milan Majerský, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. František Majerský, riaditeľka Sekcie vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov Ministerstva zdravotníctva SR prof. Monika Jankechová, riaditeľ kancelárie predsedu PSK PaedDr. Marek Cimbala, vedúci odboru školstva PSK PaedDr. Ján Furman, prvý zástupca primátora mesta Poprad Mgr. Štefan Pčola, generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a.s. JUDr. Stanislav Kandrik, prednosta Mestského úradu v Poprade JUDr. Adrián Kromka, predseda Asociácie zdravotníckych škôl Českej republiky PhDr. Karel Štix, prezident Asociácie stredných zdravotníckych škôl Slovenskej republiky Mgr. Miroslav Sekula.

Šesťdesiat rokov existencie a súčasná kvalita Strednej zdravotníckej školy v Poprade potvrdzujú jej opodstatnenosť a potrebu, a to nielen v podtatranskom regióne. Vyprofilovala sa na úspešnú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá drží krok s aktuálnymi požiadavkami na kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy. 

Pýchou každej školy sú jej absolventi, ich práca a úspechy. Počas existencie našej školy jej brány opustilo viac ako štyritisíc absolventov v rôznych študijných či učebných odboroch. Všetci tí, ktorí pracujú v zdravotníctve, sa pri výkone svojho povolania, ktoré je naozaj skôr poslaním, dennodenne stretávajú s problémami pacientov a klientov, s ich utrpením a bolesťou, ale na druhej strane sa tešia z ich uzdravenia či dokonca zo záchrany života. Aby sa kariérne dostali tam, kde sú, museli sa a stále sa musia vzdelávať. Mňa teší, že naša škola bola na začiatku ich cesty stať sa zdravotníckym profesionálom. Škola im pomohla „vyrásť“, dospieť, nadobudnúť teoretické vedomosti, praktické zručnosti a predovšetkým rozvinúť v nich empatiu. Tú ma síce každý z nás v génoch, ale až vďaka súhre rodinnej výchovy, cieleného školského vzdelávania a osobnostných predpokladov sa u „vyvolených“ empatia pretaví do ochoty nezištne pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú a svojou prácou napĺňajú myšlienku: „Je krásne podať pomocnú ruku tomu, kto potrebuje pomoc. A je úctyhodné považovať to za samozrejmosť“. Na všetkých našich absolventov som hrdý a ďakujem im za to, že aj vďaka nim má Stredná zdravotnícka škola v Poprade dobré meno a vysoký kredit. 

V rámci akadémie  predseda PSK Milan Majerský ocenil Ďakovným listom riaditeľa školy Mgr. Miroslava Bednára, zástupkyňu riaditeľa školy pre odborné vzdelávanie PhDr. Tatianu Pavlíkovú, vedúcu študijného odboru Mgr. Valériu Žihlavníkovú a učiteľky odborných zdravotníckych predmetov PhDr. Evu Teplickú, Mgr. Miloslavu Slobodovú a Mgr. Ľuboslavu Lopuchovú. Generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a.s. odovzdal Ďakovné listy externým učiteľom – lekárom MUDr. Márii Michalovičovej, MUDr. Márii Pompovej a MUDr. Alexandrovi Hrivíkovi. Riaditeľ školy ocenil Ďakovnými listami aj učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov Mgr. Ivetu Machovú, Mgr. Katarínu Tomkovú, Mgr. Petra Kubíka a nepedagogických zamestnancov Zuzanu Handzušovú a Annu Firekovú. Po skončení akadémie nasledoval galaprogram. 

Galaprogram Anjel na zemi 2024 moderovali absolventky školy Angelika Farkašová a Tatiana Husárová. Uviedli ho krásnou myšlienkou: „Anjeli sú bytosti, ktorým dôverujeme a na ktoré sa obraciame v núdzi.“ Naši študenti, budúci zdravotníci,  sú zatiaľ anjelici a my sme z nich vybrali jedenásť finalistov, aby počas galaprogramu všetkým ukázali svoju pohotovosť, odbornú profesionalitu, talent i krásu duše a získali titul Anjel na zemi 2024. O priazeň poroty sa uchádzali Miriama Galliková a Anna Majerčáková z 2.PS A, Natália Bartošová z 2.PS B, Olívia Kriaková a Mariana Koščáková z 3.PS A, Kerstin Andrášiová a Henrieta Majerčáková  z 3.PS B,  Samuel Kačmarčík a Markus Melioris zo 4.PS A, Klaudia Majerčáková a Daniela Jurčová zo 4.PS B triedy. Predstavili sa v troch disciplínach: Čo o mne vieš (osobnostný rozhovor), Voľná disciplína (tanec, hudba, spev, prednej, vlastná tvorba) a Zdravotník telom a dušou (odborné vedomosti). Aj porotu tvorili absolventi školy: Ján Madáč, prvý primátor mesta Poprad, Klaudia Ilčíková, nutričná špecialistka, František Majerský, prezident Slovenskej komory záchranárov, Magdaléna Hanzesová, chirurg, Radovan Pavlík, záchranár, Matúš Šmelko, vojenský zdravotník, Jana Kokoruďová, pedagóg na strednej zdravotníckej škole, Marek Živčák, vysokoškolský pedagóg. Všetci hostia hlasovaním rozhodli o o najsympatickejšom anjelovi. Víťazkou diváckej ankety sa stala Henrieta Majerčáková z 2.PS B triedy. Odborná porota po dlhom rozhodovaní usúdila, že nie je možné zmerať krásu duše, čaro osobnosti, ľudskosť či talent. Preto jednoznačné rozhodnutie porotcov znelo: „Anjelmi na zemi 2024 sa stali všetci jedenásti finalisti.“ Všetci boli dekorovaní šerpami, dostali darčekové koše a vecné ceny od sponzorov. Galaprogram vyvrcholil záverečnou piesňou Hlas zhora v podaní Michaely Ferencovej, žiačky 4.PS B triedy.

Pripomenuli sme si 60. výročie založenia Strednej zdravotníckej školy v Poprade. Existujú školy, ktoré majú oveľa dlhšiu históriu. Aká je však pridaná hodnota školy? Sú to roky, odkedy existuje? Alebo zrátame, koľko absolventov vychovala? Tá naša má šesťdesiat a „opustilo“ ju viac než štyritisíc absolventov. Sú to skvelí, odborne zdatní ľudia, v absolútnej väčšine ženy, zastávajúce si svoje miesto pri posteli pacienta alebo klienta, v ambulancii alebo pri prístrojovej technike. Ich životným osudom sa stalo starať sa o tých, ktorí to potrebujú po zdravotnej stránke, ale aj tak obyčajne, ľudsky. Myslím si, že hádam najsprávnejšie je posudzovať význam školy podľa jej ducha, ktorý tvoria hodnoty, ako sú vzájomný rešpekt, úcta, chuť ďalej napredovať, pozitívne pocity zo školy u  žiakov, absolventov, učiteľov, rodičov či verejnosti. Najme sú to však jej absolventi, u nás zdravotnícki pracovníci. Niet človeka, ktorý by ich nepotreboval. Prichádzajú k nám deti a po štyroch rokoch odchádzajú „anjeli“, ktorí dokážu utíšiť bolesť, pohladiť dušu, ale aj pomôcť zachrániť zdravie i život včasnou a odbornou reakciou. A práve o nich, absolventoch školy, bola naša akadémia a galaprogram. Ďakujem všetkým, ktorí ho pripravili.

Čo dodať na záver? 

Prajem si, aby Stredná zdravotnícka škola v Poprade aj naďalej bola miestom vzdelanosti a ľudskosti, v ktorej prevláda duch porozumenia a vzájomnej úcty a ktorá dokonale pripravuje svojich žiakov pre život a prax.

Mgr. Miroslav Bednár
riaditeľ školy

60. výročie vzniku školy - POZVÁNKA

60 vyrocie pozvanka

Rodičovské združenie pri SZŠ v Poprade

2 dani

Naša zdravotka

banner podmienky

IROP

MOTTO

”Konaj dobro,
aj keď Ťa o to nikto nežiada. 
Konaj dobro,
aj keď Ťa pri tom nikto nevidí.”

CAF certifikát

Akreditácia ERASMUS

Zelený certifikát

PARTNERI

Čo sa udialo v škole


Kde nás nájdete